broj 312, listopad 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
KONFERENCIJA ZA NOVINARE U ZAPOVJEDNIŠTVU HRZ-a I PZO-a
EADRCC - POMOĆ U SLUČAJEVIMA KATASTROFA

RAZGOVOR
VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA HKoV-a
HRVATSKI VOJNI SPORTAŠI
16. PRVENSTVO OSRH U STRELJAŠTVU
MEĐUNARODNA SURADNJA
Vijesti
Vijesti iz svijeta
Novosti iz vojne tehnike
AMFIBIJSKI BRODOVI (I. DIO)
MEKSIKO OBILJEŽIO 200. OBLJETNICU
Podlistak - PROTUKOLONIJALNI RATOVI
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (II. DIO)
O početku rujanske napadne operacije srpskih snaga prema moru, odnosno Šibeniku, govori dnevno izvješće "Glavnog štaba Teritorijalne obrane SAO Krajine komandantu Oružanih snaga SAO Krajine" od 17. rujna 1991. (napisano je vjerojatno u noćnim satima, 16. na 17. rujna). U njemu se navodi da je u 16,00 č. počela akcija deblokiranja vojnih objekata, kasarni i ustanova u zoni odgovornosti Kninskog korpusa, te da je u 17,50 č. sekretar Milan Martić izdao sledeću naredbu:

1. Za štab Benkovac: Staviti na raspolaganje što više ljudi p.puk. Živanoviću koji će komandovati operacijom deblokade Zemunika.

2. Oklopni voz krenuti sa stanice Kosovo do blizu Tepljuha i dejstvovati žestokom vatrom po rejonu Siverića.

3. Ojačani vod (specijalne jedinice) uputiti u rejon Vrbnika.

4. Za štab Kistanje: Mobilisati što više ljudstva i staviti na raspolaganje p.puk. Lisici.

U istom izvješću spominje se da je oko 13.30 sati stigla vijest da su srpske snage osvojile Topusko, da će tijekom noći sa snagama iz Gračaca biti organizirano "čišćenje" Lovinca i Sv. Roka, ali i da su "izgubile" Gospić, odnosno da su se "povukle iz Istočnog Gospića i sad drže položaje na 8 km ispred Metka", te da su "prešle u defanzivu" nakon što su snage ZNG-a i MUP-a RH zauzele "kasarnu u Gospiću i zarobile velike količine MTS, od kojih su najznačajniji 7 tenkova, 12 minobacača 120mm, kao i velike količine municije". (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 6., pov. br. 270/3., 1991.)

Drugoga dana napadne operacije prema moru, 17. rujna 1991. u 22. sata, komanda 9. korpusa Oružanih snaga SFRJ uputila je zapovijed Komandi 180. mtbr da čvrsto drži dostignute linije. U zapovijedi, koju je potpisao "komandant" 9. korpusa general-major Vladimir Vuković, između ostaloga, navedeno je:

1. Snage ZNG i MUP-a RH su, osloncem na naseljena mjesta i jake topografske i druge objekte uz primenu zaprečavanja, sprečavale snagama korpusa brzo izbijanje u rejone okruženih, odsečenih i ugroženih vojnih objekata, čime su produžile sa pritiskom i pokušajem zauzimanja istih. Iste se na pravcima dejstva jedinica korpusa neorganizovano i panično izvlače, a jedan značajan broj tih snaga se predaje, ostavljajući opremu, municiju pa i naoružanje, a korištene objekte i postavljene prepreke ojačavaju improvizovanim minsko-eksplozivnim napravama i minama iznenadjenja.

2. - 9. Korpus je sa uspehom nastavio sa izvidjanjem napadne operacije uz visok tempo napada ka naredjenim reonima i objektima na prostoru srednje i severne Dalmacije. (...)

4. Odlučio sam

U toku noći 17/18. 09. na dostignutoj liniji stabilizovati odbranu, organizovati borbeno obezbedjenje i odmor ljudstva na položajima, istovremeno izvršiti evakuaciju i zbrinjavanje ranjenih i sprovodjenje zarobljenika u dubinu teritorije, kao i popunu jedinica za produžetak dejstava.

U toku 18. 09. izvršiti koncentrični napad na grad Drniš i isti zauzeti, a na pravcu Vrlika - Split izbiti pred Sinj, ovladati gradom i deblokirati ugrožene objekte oko Sinja i izdvojene objekte kod Drniša (Trbounje, 405. rb i Žitnić).

Na ostalim pravcima na frontu čvrsto držati dostignutu liniju, a u dubini vršiti čišćenje i razbijanje oštećenih grupa ZNG i MUP-a. Gotovost za ofanzivna dejstva u 06,00 č 18. 09.

5. Zadaci jedinica:

5.1.) 221. mtbr (bez okb) sa okb m-84 uz avio i artiljerijsku podršku i u sadejstvu sa snagama TO ima zadatak: u toku noći 17/18. 09. na dostignutoj liniji stabilizovati odbranu, izvršiti popunu, organizovati borbeno obezbedjenje i odmor ljudstva na položajima, a u jutarnjim časovima 18. 09. glavnim snagama izvršiti koncentričan napad na grad Drniš sa prostora Petrovog polja i na pravcu Oklaj - Razvodje - Drniš. Zauzeti grad i deblokirati vojne objekte u Trbounju i Žitniću, a pomoćnim snagama produžiti napad na pravcu Otišić - Sinj, odbaciti snage ZNG i MUP-a sa šireg prostora kasarni u Sinju i deblokirati vojne objekte "Kukuzovac", a zatim sa snagama 594. inžp obezbediti se iz pravca Splita.

Podržava kag. 9 i lba po zahtevu.

5.2. 180. mtbr sa snagama ojačanja uz avio podršku i u sadejstvu sa snagama odbrane aerodroma i jedinica TO u toku noći 17/18. 09. na dostignutoj liniji stabilizovati odbranu i odsudno braniti Maslenički most, izvršiti popunu, organizovati borbeno obezbedjenje, odmor ljudstva na položaju i biti u gotovosti za odbijanje protivnapada iz pravca Zadra i Karlobaga. Podržava kag-9 i lba po zahtevu.

5.3. tg-4 sa snagama ojačanja uz avio i artljerijsku podršku u sadejstvu sa 180. mtbr. i jedinica TO u toku noći 17/18. 09 stabilizuje odbranu na dostignutoj liniji, vrši popunu, organizuje borbeno obezbedjenje i odmor ljudstva na položajima, a u toku 18. 09. sprečiti protivnapad iz pravca Šibenika i Vodica i izvesti aktivnosti u cilju poboljšanja taktičkog položaja. Podržava kag-9 i lba po zahtevu.

6. Podrška:

6.1. avijacijsku podršku vrši 5. vak RV i PVO sa 4a/p ia i 24 a/p lba po zahtevu.

6.2. artiljerijsku podršku vrši kag-9 prema planu dejstva. (...)

9. Komandovanje i veza: redovne izvještaje dostavljati u 07,00 i 19,00 časova sa stanjem u 06,00 i 18,00 časova, a vanredne po potrebi. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 7., kut. 5009)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene