broj 317, studeni 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
U POVODU BLAGDANA SVIH SVETIH
RAZGOVOR - PUKOVNIK ZDENKO ŠAKOTA

HUMANITARNA AKCIJA MORH-a i OSRH-a
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U SAD-u
Raščlamba PP sezone 2010.
ZAVRŠEN TEMELJNI TEČAJ IZ PODRUČJA ODNOSA S JAVNOŠĆU
NATO Vijesti
Vijesti
Novosti iz vojne tehnike
VOJSKA NA ZAPADU
INOVATIVNI DEMON
Podlistak - SREDNJOVJEKOVNE BITKE
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (VII. DIO)
U nastavku zapovijedi "Komande 9. korpusa JNA" od 3. listopada 1991. koju je potpisao general major Vladimir Vuković (prvi dio prikazan je u prethodnom broju Hrvatskog vojnika) navedene su etape operacije te ciljevi i zadaće pojedinih postrojbi JNA i snaga pobunjenih Srba u Hrvatskoj (TO obrane) koje su napadale Zadar. Spomenutom zapovijedi planirano je da neprijateljske snage u "I etapi" operacije "izbiju na liniju Križ tt. 154 - Dračevac - Stipetić kosa - Vidinica - Bokanjac", a u "II etapi operacije", trebale su "energičnim dejstvima, što pre deblokirati vojne objekte u gradu, raseći odbranu grada i izbiti u rejon luke Zadar koju staviti pod kontrolu".

Operativni raspored predvidio je: "u jednom ešalonu sa rezervom, snage za odbranu, snage za vatrenu podršku, snage za kontrolu teritorije, snage za dejstvo iz pozadine, pozadinsko obezbedjenje i komandovanje". Svaka jedinica dobila je preciznu zadaću:

180. mtbr sa 9. okb i 1/592. mtbr, u sadejstvu sa blokiranim snagama u garnizonu Zadar, 84. vazd. bazom, 60. ssrp PVO, 271, larp PVO i jedinicama TO SAO Krajine uz avijacijsku i artiljerijsku podršku, angažuje glavne snage za napad na grad Zadar, a pomoćne snage za napad na Biograd n/m, delom snaga odsudno braniti Maslenički most i vršiti kontrolu teritorije.

Zadatak. razbiti i odbaciti snage ZNG i MUP Hrvatske, ostvariti kontrolu komunikacija, blokirati grad Zadar, deblokirati vojne objekte, izbiti u rajon luke Zadar koju staviti pod kontrolu, a zatim stvoriti uslove za izvlačenje ljudstva, TMS i stanovništva, Maslenički most odsudno braniti.

Snage angažovati po sledećem:

- 2. okb (bez 1), obezbedjuje uvodjenje 1/592. mtbr u napad, neposredno mu sadejstvuje obezbedjujući desni bok sa pravca s. Kožino - Zadar.

-1. mtb (bez 1), u sadjestvu sa 2. okb obezbedjuje uvodjenje u napad 9. okb i 1/592. mtbr, a zatim vrši pretres terena i kontrolu teritorije u zoni isključivo D. Zemunik - Babin dub - Mustapstan - s. Murvice. Iz vašeg sastava izlazi tč/2. okb koju pretpočiniti 1/592. mtbr a jednu mtč pretpočiniti 9. okb.

- 1/592. mtbr sa tč/2. okb iz OR vrši pokret pravcem: Benkovac -s. D. Biljane - s. Poličnik - s. Murvice, u sadejstvu sa 2. okb i 1. mtb prelazi u napad pravcem: s. Murvice - Mustapstan - Sokin breg - luka Zadar.

Zadatak: razbiti snage MUP i ZNG R Hrvatske na pravcu napada, ovladati objektima Kriva draga - Sokin breg - Mustapstan, a zatim u sadejstvu sa 9. okb formirati jurišne grupe, produžiti napad, deblokirati kasarne 4 i 9 i ovladati lukom Zadar.

- 9. okb sa 1-1/180. mtbr. iz OR vrši pokret pravcem: Benkovac - s. D. Biljane - s. D. Zemunik, u sadejstvu sa 1. mtb prelazi u napad pravcem: s. D. Zemunik - Babin dub - Dračevac - Arbanasi.

Zadatak: razbiti snage MUP i ZNG R Hrvatske, odbaciti ih sa komunikacija, ovladati rejonima Babin dub i Dračevac, a zatim energičnim dejstvom, u sadejstvu sa 1/592. mtbr što pre izbiti u rajon kasarni br. 9, 1 i 4, izvršiti deblokiranje istih i stvoriti uslove za izvlačenje ljudstva, TMS i stanovništva. Nakon toga sadejstvovati 1/592. u ovladavanju lukom Zadar.

- 1. okb sa JTO prelazi u napad pravcem: s. Kakma - Biograd n/m.

Zadatak: razbiti i odbaciti snage MUP i ZNG, što pre ovladati objektima Tustica i Jerkovački breg, a zatim blokirati grad Biograd, preseći jadransku magistralu i sprečiti izvlačenje snaga MUP i ZNG ka Šibeniku i Zadru.

- 221. mtbr, aktivnim dejstvima i dalje izvodi odbranu na dostignutoj liniji, kontrolu teritorije i čišćenje terena sa težištem na prostoru Skradinskog zaliva.

Podržava II KAG-9 iz dosadašnjeg rejona i avijacija po zahtevima.

- 1. partbr TO odsudnom odbranom brani skladišta Sv. Rok, a po formiranju 3/1. part.br TO vrši pokret pravcem: Gračac - Otrić - Knin-Vrlika - s. Peruča i smenu TG-3 u rejonu s. Bitelić - Radani -Gašpar sa zadatkom, sprečiti prodor snaga MUP i ZNG na pravcu Sinj -Vrlika.

Avijacijsku podršku vrši 1. KoRV PVO po objektima Gradina, Ploče, Crno, Bokanjac, a zatim kompleks hotela Borik, kasarna br. 3, željeznička i autobusna stanica i kompleks industrijskih objekata oko elektrane i elektrana. (...)

Zadatak artiljerije: a) U artiljerijskoj pripremi napada koja traje 30" neutralisati snage MUP i ZNG u rejonu s. Šiljakovci.

b) U artiljerijskoj podršci

- podržati napad g/s korpusa na pravcu: D. Zemunik - Zadar,

- sprečava p/n snaga MUP-a i ZNG sa pravca Sukošane - D. Zemunik,

- obezbediti desni bok g/s sa pravca Poljaci - Murvica,

- neutralisati snage MUP-a i ZNG u gradu Zadar dejstvujući po objektima infrastrukture,

- sprečava izvlačenje snaga ZNG i MUP-a iz Zadra na o. Ugljan. (...)

U toku daljih b/d upozoriti ljudstvo na korišćenje mina svih vrsta od strane pripadnika ZNG i MUP-a. U jedinicama imati odredjene snage za borbu protiv ostavljenih i izgubljenih delova jedinica ZNG i MUP-a. Prema licima koja se predaju ili budu zarobljeni postupati krajnje oprezno. (...) Hirurške stanice u stalnoj gotovosti u osnovnoj školi Benkovac i Domu zdravlja Žegar i MC Knin. (...)

Za izvršenje zadatka odobravam sledeće utroške municije: za pešadijsko naoružanje 1,5 b/k; za art. naoružanje 3 b/k; za PA naoružanje 2 b/k; za tenkove 2 b/k; art. raketno naoružanje 1 b/k; MES, tona 2.000 kg; gorivo 2 pr. Komandno mesto nalazi se u zgradi Komande garnizona Knin, a IKM u kasarni Benkovac (KM 180. mtbr). (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.)

? U sljedećem broju: Zapovijed za napad na Šibenik - Dokumenti o napadnim operacijama JNA i pobunjenih Srba u Dalmaciji 1991. (VIII. dio)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene