broj 318, studeni 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
20. OBLJETNICA 1. GBR TIGROVI
20. GODINA TIGROVA

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
NATO Vijesti
Vijesti
Vijesti iz svijeta

Novosti iz vojne tehnike
REFORMA RUSKIH OS (II. DIO)
LANSIRANJA U SVEMIR
Podlistak - SREDNJOVJEKOVNE BITKE
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (VIII. DIO)
Planovi stratega JNA da provodeći velikosrpsku politiku sredinom rujna i početkom listopada 1991. okupiraju hrvatske gradove Šibenik i Zadar nisu ostvareni, zahvaljujući hrabrom otporu hrvatskih branitelja. Ni nakon tih poraza neprijateljske snage nisu odustale od cilja da zauzmu spomenute gradove pa su napravljeni novi planovi napada na njih. Tako je "Komanda 9. korpusa JNA", sa sjedištem u Kninu, 6. studenoga 1991. donijela Odluku za novu napadnu operaciju na Šibenik ("Obala-91"). U obrazloženju Odluke, koju je ćiriličnim pismom potpisao zapovjednik 9. korpusa JNA general-major Vladimir Vuković i poslao na uvid, odnosno na odobrenje Generalštabu Oružanih snaga SFRJ ("na ličnost načelnika I uprave") i "IKM komande VPO" na Visu, napisano je:

1. Shvatanje zadatka

Ideja komandanta VPO je da, u sadejstvu sa blokiranim snagama u garnizonu Šibenik, delovima VPO i snagama GŠTO Krajina, glavnim snagama korpusa izvršim napad na grad Šibenik, razbijem snage neprijatelja, deblokiram vojne objekte u gradu, stvorim potrebne uslove za izmeštanje deblokiranih tehničkih i borbenih sredstava i ljudstva, a potom okružim snage neprijatelja i prisilim ga na predaju, a da sa pomoćnim snagama branim pravce koji iz Zadra i Biograda n/m vode ka Benkovcu i pravce Gospić - Gračac i Sinj - Vrlika. Odsudno braniti Maslenički most.

U ideji komandanta bitnu ulogu ima 9. korpus. Dejstvo suseda bitno ne utiče na rešavanje zadatka sem blokiranih snaga u garnizonu Šibenik. Ima dovoljno vremena za pregrupisavanje snaga i pripremu za izvršenje operacije.

2. Zaključci iz procene neprijatelja

a) jačina i sastav:

Za odbranu Šibenika i pravaca koji izvode ka njemu angažovane su sledeće snage:

- 113. brZNG (bez 1 bataljona), jačine 700 - 750 ljudi;

- 1. i 2. policijski bataljon PU Šibenik, ukupne jačine oko 350 ljudi;

- Obalske baterije Zečevo, Smokvica i Žirje, ukupno oko300- 350 ljudi;

- Ostale snage PU Šibenik, jačine oko 1000 ljudi i

- Očekivati je oko 1-2 bataljona naoružanih gradjana, ukupne jačine oko 400-500.

Medjutim, u odnosu snaga se računalo na 1/3 od ukupnog broja stanovnika Šibenika, što iznosi oko 11.000 ljudi. Ukupno očekujemo oko 14.000 naoružanih pripadnika MUP i ZNG RH.

b) Verovatne namere:

Uzastopnom odbranom na pogodnim objektima uz masovnije PO zaprečavanje i aktivna dejstva manjim jednicama i grupama na bokove i pozadinu jedinica korpusa, nastojat će da nanese što veće gubitke u ljudstvu i MTS i sprečava brži prodor na pravcima koji vode ka Šibeniku. Odsudno će braniti grad Šibenik i sprečavati prodor jedinica korpusa u isti i deblokadu objekata JNA u Šibeniku.

c) Ideja manevra:

Glavne snage, sastava: 113. brZNG (-1b), do 2 polic. bataljona i naoružanih gradjana grupisane na pravcu Drniš - s. Unešić - s. Unešić - Mirlova Zagora - Danilo Biranj - Vrpolje - Šibenik.

Pomoćne snage, sastava: 2/113. brZNG, policijska četa Vodice i naoružani meštani na pravcu s. Čista Mala - Gaćelezi - Vodice - Šibenski most i pomoćne snage sastava: 1-3/113. br ZNG i policijski vod Skrdina na pravcu s. Vaćani - s. Bićine - Skradin.

Za odbranu pravaca koji izvode ka Šibeniku angažuje snage 113. br. ZNG i policijske jedinice PSt, a za neposrednu odbranu grada Šibenika snage MUP PU Šibenik i naoružane gradjane.

d) Podrška:

Za vatrenu podršku neprijatelj raspolaže sa sledećim vatrenim sredstvima:

- obalskom baterijom Zečevo, sastava 5 topova 88 mm, dometa 14,8 km i 2 topa 85 mm, dometa 15,8 km, sa oko 2 b/k municije;

- OB 130 mm, sastava 4 topa dometa 27 km, sa oko 3 b/k municije (5400 projektila);

- OB Žirje, sa 3 topa 90 mm, dometa 18 km, sa oko 7000 projektila. Može ispoljiti dejstvo sa 3 topa do linije Šibenski most - s. Vrbica - Rastovci.

4. Odlučio sam: uz jaku artiljerijsku i avijacijsku podršku, u sadejstvu sa delovima snaga VPO, 84. vazduhoplovnom bazom i jedinicama TO SAO Krajina, glavnim snagama korpusa izvršiti napad na grad Šibenik, a p/s izvoditi odbranu na Zadarskom, Sinjskom i Gospićkom operacijskom pravcu. Snage za napad angažovati na glavnom pravcu Drniš - s. Vaćani - s. Gračac - Skradin.

Cilj: razbiti snage neprijatelja na objektima Lozovac, Debeljak, Trtar i Velika glava tt. 542, izbiti na obod oko grada Šibenika, preseći komunikaciju i odseći grad Šibenik ka Splitu i Zadru, a potom uvesti II operativni ešalon, produžiti dejstva kroz grad Šibenik, deblokirati sve vojne objekte, spojiti se sa blokiranim snagama, produžiti dejstva. Obezbediti uslove za izmeštanje materijalnih i borbenih sredstava, ljudstva, stanovništva koje to želi iz Šibenika, razbiti i uništiti snage neprijatelja u gradu Šibeniku, okružiti ih i prisiliti na predaju.

Operaciju izvesti u dve etape:

U I etapi, u trajanju 1 do 2 dana, izbiti na obode grada Šibenika, preseći komunikacije ka Splitu i Zadru i odseći grad.

U II etapi, u trajanju od 2 do 3 dana, uvesti II operativni ešalon, razbiti i uništiti snage neprijatelja u gradu Šibeniku i prisiliti na predaju.

Operativni raspored: u dva operativna ešalona, I KAG-9, II KAG-9, KGVBR-9, GONG-9, snage za dejstvo u gradu, GOP, grupe za raščišćavanje prepreka, snage za pozadinsko obezbedjenje i komandovanje. (...)

(završetak u idućem broju)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene